වෙනත්

“අද ආණ්ඩුව තීරණය කරන බලවේගය අපි” – ආණ්ඩුව අල්ලේ නටවන හැටි සුමන්තිරන් කළ ‌හෙළිදරව්ව..

වත්මන් ආණ්ඩුව හා දෙමළ ජාතික සන්ධානය අතර කිසිදු එකඟතාවක් නොමැති බවට දෙපාර්ශවයම අවස්ථා කිහිපයකදී ප්‍රකාශ