විදේශීය

කොලඹ මන්ත‍්‍රීගෙන් ගැබ්ගත් තරුණිය දරුවා කාණුවකට විසි කර මරයි.. තරුණියත් මිය යයි..

කොළඹ නගර සභාවේ නාගරින මන්ත‍්‍රීවරයෙකු අතින් ගැබ්ගත් බව කියන තරුණියක් දරුවා බිහි කිරීමෙන් පසු කාණුවකට