දේශීය

ඉන්ධන හලක ගින්නක්..

පෙට්ට්‍රල් ලීටර් 6500 සහිත ඉන්ධන බවුසරයක් ගල්කුලම ඉන්දන පිරවුම් හලේ භූගත ටැංකි සදහා ඉන්ධන පොම්පකරමින්