විරෝධයේ යෙදුනු ITN සේවකයන් සභාපතිනිය සිරකර ගනී..

විරෝධතාවක යෙදී සිටි ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවකයන් විසින් එහි සභාපතිනිය සිර කර ගැනීමකට ලක් කර ඇති බව වාර්තා වෙයි.

විරෝධතාවේ යෙදෙන සේවකයන් වැඩ තහනමකට ලක් කිරීමේ හා තවත් කීප දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමේ උත්සහය ඵයට හේතු වී අැතැයි සදහන්ය.

ඵයට විරෝධය පාමින් විරෝධතාවේ යෙදෙන සේවකයන් සභාපතිනිය අැයගේ කාමරයේ සිර කරගෙන සිට ඇත.

ස්වාධීන රූපවාහිනිය පවරා ගන්නරයි සේවකයින් ජනාධිපති වරයාගෙන් ලිඛිත ඉල්ලීමක් කර අැතැයිද වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *