පළාත් සභා මැතිවරණය පැරණි ක‍්‍රමයට..

පළාත් සභා මැතිවරණය පැරණි සමානුපාතික ක්‍රමයට පැවැත්වීමට ඊ‌යේ (04) පැවැති විශේෂ පක්ෂ නායකයින්ගේ රැස්වීමේදී පක්ෂ නායකයින් තීරණය කර ඇති බව වාර්තා ‌වෙයි.

පළාත් සභා මැතිවරණය පැරණි ක්‍රමයට පවත්වන්නේ නම් දැනට පවතින අණ පනත් අහෝසි කළයුතු බවද ඒ පිළිබඳව ඉදිරියේදී පාර්ලිමේන්තුව පියවර ගත යුතු බවද එහිදී සාකච්ජා කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *