ඩීසල් පෙට‍්‍රල් මිල අඩු කෙරේ.. නව මිල ගණන් මෙන්න..

ක‍්‍රියාත්මක කර ඇති මාසික ඉන්ධන මිල සූත‍්‍රය අනුව ඊ‌යේ මධ්‍යම රාත‍්‍රියේ සිට ඉන්ධන මිල පහත දමා තිබේ.

ඒ අනුව ඔක්ටෙන් 92 පෙට‍්‍රල්, සුපිරි පෙට‍්‍රල් හා ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 2.00කින්ද සුපිරි ඩීසල් ලීටරය රුපියල් 3.00කින්ද අඩු කර ඇත.

නව මිල අඩු කිරීම් සමග ඔක්ටෙන් 92 පෙට‍්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 123ක්, ඔක්ටෙන් 95 පෙට‍්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 147ක්, සාමාන්‍ය ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 99ක්, සුපිරි ඩීසල් ලීටරයක් 118ක් ලෙස වෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *