කඳුරට පෙරමුණේ නායකයාටත් ඇමතිධුරයක්..

කඳුරට පෙරමුණේ නායක හිටපු අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය වී.රාධාක්‍රිෂ්ණන් මහතාට කැබිනට් නොවන අමාත්‍ය ධූරයක් ලබා දීමට තීරණය වී තිබේ.

ඒ අනුව “විශේෂ ව්‍යාපෘති” කැබිනට් නොවන අමාත්‍්යධූරය ලබා දීමට තීන්දු වී ඇති අතර එළඹෙන සතියේදී අදාළ පත්කිරීම සිදුකරන බව වාර්තා ‌වෙයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *