අය-වැය ඡන්ද විමසීම අප්‍රේල් 04 දා

2019 වසරේ ඉදිරිපත් කිරීමට යෝජිත අයවැය සඳහා වන ඡන්ද විමසීම අප්‍රේල් 04 දා පැවැත්වෙන බව මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා සඳහන් කරයි.

අයවැයි මාර්තු මස 05 දා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය. ඒ අනුව අයවැය විවාදය මාසයක පමණ කාලයක් පැවැත්වෙනු ඇත.

මංගල සමරවීර මහතා සිය ට්විටර් ගිණුමෙන් සඳහන් කරන්නේ රාජ්‍ය ආදායම දළ දේශීය නිශ්පාදිතයන් 17%කට වඩා වැඩි කිරීමට අපේක්ෂා කරන බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *